Månedsbrev - juni

Opplæring

Opplæringsamlingene er over for dette valget, og Valgdirektoratet vil takke alle som deltok! Det er sendt ut en evaluering, som vi håper at deltakerne tar seg tid til å svare på. Fristen for å svare på evalueringen er 15. juni, og svarene gir oss mulighet til å allerede nå starte forbedringer til valget i 2021.

Vi minner om e-læringskursene som er tilgjengelig på VMP og som kan benyttes i opplæring rettet mot valgmedarbeidere. Opptak fra alle opplæringsamlingene er også tilgjengeliggjort. Du finner dette og andre opplæringressurser på vår nye opplæringsside i Valgmedarbeiderportalen.

 

EVA

Frist for å godkjenne grunnlagsdata i EVA var 31. mai. Dersom din kommune eller fylkeskommune ikke har godkjent grunnlagsdata, bør du gjøre dette nå.

Frist for å godkjenne eller forkaste listeforslag er innen 3. juni ved årets valg. Når listene er behandlet i valgstyret, må status settes i EVA. Et listeforslag kan enten være «godkjent», «forkastet» eller «trukket». Alle listeforslag må ha en status i EVA, ellers vil ikke kommunen eller fylkeskommunen få ut et trykkegrunnlag til trykking av stemmesedler.

Torsdag 6. juni, etter kl. 15.30, vil Valgdirektoratet gjøre følgende arbeid i EVA:

• Slette eksisterende manntall, og importere nytt manntallutkast

• Oppdatere kretsinformasjon i EVA etter mottatte filer fra Skatteetaten:

  • Kretser som er fjernet skal slettes
  • Kretser som er re-nummerert må redigeres
  • Kretser som har nytt navn må endres
  • Nye kretser må registreres

Dette arbeidet vil gjøres hver måned frem til og med juni. Merk at det tar noe tid fra oppdateringer i matrikkelen til oppdateringen er synlig i EVA Admin. Direktoratet anbefaler at kommunene foretar noen manntallsøk for å sjekke at personer ligger i rett krets/kommune når dere ser at oppdateringen er gjort i EVA Admin.

NB! Dette gjelder også for de kommuner og fylkeskommuner som har foretatt grensejusteringer.

 

EVA Skanning

Valgdirektoratet er i ferd med å utarbeide mer informasjon knyttet til stikkprøvekontroll. Vi kommer tilbake til dette i en egen utsendelse.

På opplæringsamlingene opplevde kommuner og fylkeskommuner at det kom et stort tall av rettelser til verifisering under skanningen. Valgdirektoratet jobber med å forbedre dette, slik at man unngår å måtte verifisere tydelige kryss.

 

Prøvevalg

Onsdag 12. juni er det prøvevalg med manuell opptelling for alle kommuner. Torsdag 13. juni er det prøvevalg for fylkeskommunene. Vi ønsker at så mange som mulig deltar, og ber dere derfor holde av denne dagen. Prøvevalgene vil foregå fra klokken 09.00 – 15.00, begge dager (merk: fylkeskommunene får lenger åpningstid). For kommuner som benytter maskinell opptelling blir det et eget prøvevalg 21. og 22. august.

Direktoratet sender ut informasjon om prøvevalgene om kort tid. Denne legges på «viktig informasjon» på VMP, og sendes som epost til de som abonnerer på informasjon og valgansvarlige med delegert myndighet. Der får du all informasjon du trenger om prøvevalget, blant annet med lenke til prøvevalgmiljøet i EVA som dere skal jobbe i og oppgavehefte dere skal løse.

Vi oppfordrer alle å delta på prøvevalget i juni (også kommuner som skanner), da alle kommuner skal telle den foreløpige opptellingen manuelt. Prøvevalget er en viktig test av egne rutiner og sikkerhet hos kommunene og fylkeskommunene, og vi oppfordrer derfor til bred deltakelse.

 

Trykking av stemmesedler

Trykkeriet er i gang med å trykke stemmesedler for kommuner og fylkeskommuner. Alle listeforslagene må godkjennes i EVA før trykkeriet kan hente ut trykkefil. Det er viktig å gjennomføre grundig korrektur, sjekk målform, kontroller kandidater, partinavn m.m. Meld fra til trykkeriet dersom et parti ønsker en annen målform enn den målformen kommunen har valgt, slik at partiet får den målformen som de ønsker.

 

Valgmateriell

Valgmateriell fra Valgdirektoratet blir i disse dager distribuert til kommunene, og mange kommuner vil allerede ha mottatt sitt valgmateriell. Plakatene vil komme i en egen forsending. Dersom du har spørsmål knyttet til valgmateriell, eller du ønsker å etterbestille, ta kontakt med vår brukerstøtte via hjelp@valg.no eller på telefon 21 49 62 40


Tidsfrister i juni

3. juni – frist for å godkjenne eller forkaste listeforslag

5. juni – frist for å bestille Buypasskort for valgansvarlige (bestillingsperiode 2)

9. juni – frist for å bestille Buypasskort for valgmedarbeidere (bestillingsperiode 2)

12. juni – prøvevalg for kommuner

13. juni – prøvevalg for fylkeskommuner

30. juni – Valgdirektoratet kunngjør tidligstemmegivning

30. juni – skjæringsdato for manntallet